LOGO
เกี่ยวกับเรา

 

        บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ได้ก่อตั้งใประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2527 จากความร่วมมือของ บริษัท KNOWN-YOU SEED ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของโลก โดยมี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นกรรมการ บริษัท เพื่อนเกษตรกรประเทศไทยและบริษัทเพื่อนเกษตรกร จำกัด ได้มีการนำเทคโนโลยีทางการเกษตร แผนใหม่เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงด้านการเกษตร ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างทันสมัยและมั่นคงอยู่เสมอ โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้ภาคเกษตรกรรม ของประเทศไทยประสบผลสำเร็จในด้านการเกษตร โดยอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงมาช่วยในการผลิต

           บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ได้มีการพัฒนาด้านบุคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลของการปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยมีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2531 ที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพันธุ์ การบรรจุ การตรวจสอบ การเก็บรักษา และส่วนอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

             ปัจจุบัน บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีสาขากรุงเทพมหานคร , สกลนคร , กาฬสินธุ์ และสุราษฎร์ธานี เมล็ดพันธุ์ที่มาจาก บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด มีความเจริญงอกงามเป็นผลผลิตอันสมบูรณ์ สะท้อนถึงความรู้ ความขยัยหมั่นเพียรของเกษตรกรที่จะนำมาซึ่งรายได้อันงดงามของแต่ละครอบครัว คือความภูมิใจของเราชาวเพือนเกษตรกร ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาด้านการเกษตรของเมืองไทย

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด สำนักงานใหญ่ 43 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Tel: (053) 211773, 211810, 217180 Fax. : (053) 217181